Όροι διαγωνισμού «ΣΙΝΕΦΙΛ SUMMER EDITION V2»Οι παρόντες όροι διαγωνισμού εφαρμόζονται και ισχύουν για τους συμμετέχοντες στην ενέργεια «ΣΙΝΕΦΙΛ SUMMER EDITION V2» (εφ’ εξής «Διαγωνισμός») της νόμιμα εκπροσωπούμενης εταιρίας Groupama Φοίνιξ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία (εφ’ εξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αρ. 213-215, Τ.Κ. 17121. Την οργάνωση και τη λειτουργία του Διαγωνισμού έχει αναλάβει η εταιρία FLUID Ltd (εφ’ εξής «FLUID») για λογαριασμό της Διοργανώτριας. Για την ενέργεια αυτή θα διενεργηθεί ένας διαγωνισμός με κλήρωση.

1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Παρασκευή 22/7/2016 έως και την Τετάρτη 27/7/2016. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων διάρκειας του Διαγωνισμού. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας που είναι ενήλικοι. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) είναι υπάλληλοι και/ή συνεργάτες (πράκτορες, «agency», εισπράκτορες, κλπ.) της Διοργανώτριας, (β) είναι υπάλληλοι και/ή συνεργάτες της Fluid, (γ) είναι ο/η σύζυγος και οι συγγενείς έως β’ βαθμού εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας των ανωτέρω.

3. Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
- Η υποβολή των στοιχείων του ενδιαφερόμενου (όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ηλεκτρονικά, στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας «http://groupama- club.gr»
- H αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

4. Κάθε συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό θα έχει δικαίωμα μόνο μίας (1) συμμετοχής και επομένως το ίδιο φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία (1) φορές.

5. Ο κάθε συμμετέχοντας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τον αποκλείσει από τον Διαγωνισμό. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες ή/και νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να αποκλεισθεί σε περίπτωση που δεν πληροί τους όρους συμμετοχής.

6. Μέσω του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν συνολικά εκατό (100) νικητές (και οι επιλαχόντες τους) που κερδίζουν, ο καθένας, μια (1) πρόσκληση για δυο (2) άτομα, για μια (1) προβολή ταινίας σε θερινό κινηματογράφο της Αττικής (εφ’ εξής το «Δώρο»). Η πρόσκληση ισχύει για μια (1) επίσκεψη, μέχρι τη λήξη της θερινής περιόδου προβολών, για οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας και όλες τις προγραμματισμένες προβολές.

7. Εφόσον πληρούνται οι όροι που ορίζονται παραπάνω, ο συμμετέχοντας θα λάβει μέρος στην κλήρωση που θα γίνει ηλεκτρονικά, την Πέμπτη 28/7/2016, στα γραφεία της Fluid (Παπαδά 68, Αθήνα), για την ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων τους. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών ή/και των επιλαχόντων τους.

8. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα γνωστοποιηθούν στους νικητές ή/και τους επιλαχόντες τους από τη Διοργανώτρια, τηλεφωνικά ή/και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κατά την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, ο κάθε νικητής ή/και επιλαχόντας θα ερωτάται αν αποδέχεται το Δώρο. Σε θετική απάντηση, θα ζητούνται από τον νικητή ή/και τον επιλαχόντα τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, αριθμός κινητής τηλεφωνίας, αριθμός ταυτότητας) για τη δυνατότητα εξακρίβωσης της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση τoυ Δώρου. Ο κάθε νικητής υποχρεούται να ανταποκριθεί μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης.

9. Προϋπόθεση παράδοσης οποιουδήποτε Δώρου είναι η προσκόμιση από το διεκδικητή του Δώρου αυτού στη Διοργανώτρια όλων των απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής του σχετικού Δώρου είναι άνω των 18 ετών.

10. Τα στοιχεία που καλείται να υποβάλει ο συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό θα πρέπει να μην προσβάλουν τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη νομοθεσία, να μην περιέχουν άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο ή να μειώνουν κάποια διακριτή ομάδα ή να προβάλλουν κάποιο διακριτό πρόσωπο, εταιρεία, εμπορικό σήμα (μάρκα) ή website, περιπτώσεις στις οποίες η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή. Επιπρόσθετα, αν η Διοργανώτρια θεωρήσει σκόπιμο να ελέγξει τα στοιχεία που έχει υποβάλει ο συμμετέχοντας στον Διαγωνισμό μπορεί να τον καλέσει να αποδείξει εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίησή του ότι τα στοιχεία αυτά του ανήκουν, ειδάλλως θα αποκλειστεί η συμμετοχή του από το Διαγωνισμό.

11. Η συμμετοχή οποιουδήποτε από τους τυχερούς, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των Δώρων, μπορεί να ακυρωθεί εάν α) ο συμμετέχοντας ή/και νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, β) ο συμμετέχοντας ή/και νικητής δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, γ) ο συμμετέχοντας ή/και νικητής δεν επιδείξει τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει η ταυτοπροσωπία και το ότι ο νικητής του σχετικού Δώρου είναι άνω των 18 ετών ή δ) η προσπάθεια επικοινωνίας μαζί του για την παραλαβή του Δώρου του αποβεί άκαρπη σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών από την κλήρωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Δώρο θα δοθεί στον α’ επιλαχόντα της κλήρωσης, πάντα υπό τους παρόντες όρους.

12. Κάθε νικητής μπορεί να επιλέξει έναν από τους δύο προτεινόμενους τρόπους για να παραλάβει το Δώρο του:
- Αποστολή του Δώρου, μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), στη διεύθυνση αλληλογραφίας που θα ορίσει ο νικητής (εντός Ελλάδας μόνο). Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την Διοργανώτρια.
- Με προσέλευση του νικητή στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας (Λεωφόρος Συγγρού αρ. 213-215, Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Αττικής).

13. Τα Δώρα δεν αλλάζουν ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ο νικητής δε μπορεί να παραλάβει το Δώρο, δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει τη μεταφορά του σε άλλο πρόσωπο και θεωρείται ότι αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του στο Δώρο.

14. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ως προς το χρόνο παράδοσης των Δώρων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

15. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή μέσο μαζικής ενημέρωσης (συμπεριλαμβανόμενου internet και social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) χωρίς καμία άλλη απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

16. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των παρόντων όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, της ημερομηνίας της κλήρωσης, καθώς επίσης διατηρεί και το δικαίωμα ανάκλησης του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, ενημερώνοντας την ιστοσελίδα «http://groupama-club.gr». Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Η μη ακριβής συμμόρφωση προς τους όρους συμμετοχής αποτελεί λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από την κλήρωση και από το Δώρο.

17. Η υλοποίηση του Διαγωνισμού απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των συμμετεχόντων. Για αυτό το λόγο η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε συμμετέχοντα, προκειμένου να καταχωρηθεί  το ονοματεπώνυμό του σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα. Οι συμμετέχοντες δια της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό αποδέχονται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων από την Διοργανώτρια εταιρία και την Fluid, για τον σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, μελλοντικών διαγωνισμών της Διοργανώτριας αλλά και για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων σε σχέση με την δραστηριότητά της. Η Διοργανώτρια και η Fluid δεσμεύονται ότι δεν θα παραχωρήσουν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε τρίτους.

18. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, αντίρρησης και πρόσβασης σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του νόμου 2472/1997, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με γραπτή αίτησή τους, την οποία θα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην εταιρεία Fluid , στη διεύθυνση Παπαδά 68, Τ.Κ. 11525, Αθήνα.

19. Οι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα «http://groupama-club.gr». Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διαγωνισμό, ο συμμετέχοντας μπορεί να καλέσει στο 800 11 93800.