H ασφαλιστική Εταιρία με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ» (εφεξής Εταιρία), η οποία εδρεύει στην Ελλάδα επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμ. 213-215, Νέα Σμύρνη, δημιούργησε τον δικτυακό τόπο Groupama Club (http://groupama-club.gr/) για την ηλεκτρονική ενημέρωση των χρηστών του Internet (εφεξής Επισκέπτες) σχετικά με δράσεις επικοινωνίας και διαφήμισης της Εταιρίας.

Η χρήση του Groupama Club διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι), τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η Εταιρία θεωρεί ότι οι επισκέπτες, πριν από την χρήση των υπηρεσιών του Groupama Club, έχουν λάβει γνώση των Όρων, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν και τους έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα.

Η χρήση του Groupama Club συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του Groupama Club. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες Όρους Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου όρου, τοιαύτη ακυρότητα δεν επιφέρει ακυρότητα και των λοιπών όρων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ. Η Εταιρία διευκρινίζει ότι το σύνολο των υπηρεσιών του Groupama Club παρέχεται μόνο μέσω του διαδικτύου (internet).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Groupama Club παρέχει το Περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του Groupama Club ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Σε περίπτωση που το Groupama Club παρέχει σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων, αυτοί (τρίτοι: πάροχοι ιστοσελίδων) έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους τρίτους (παρόχους ιστοσελίδων) για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Παρά το γεγονός ότι οι επισκέπτες αποδέχονται ότι η Εταιρία ούτε υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τρίτων στις οποίες παρέχει πρόσβαση, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να αφαιρεί, να τροποποιεί ή να διακόπτει οποιαδήποτε υπηρεσία τρίτου ή σύνδεση με ιστοσελίδες τρίτου, εάν, κατά την κρίση της, απειλείται ή παραβιάζεται ο νόμος ή οι παρόντες Όροι.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός τυχόν δικαιωμάτων τρίτων, όλο το περιεχόμενο του Groupama Club, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του Groupama Club. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αναφέρονται στο Groupama Club, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρίας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο Groupama Club δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Groupama Club. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι: α) θα χρησιμοποιούν εξοπλισμό που δε δημιουργεί προβλήματα στο δίκτυο της Εταιρίας, β) δεν θα χρησιμοποιούν οι ίδιοι και δεν θα επιτρέπουν σε τρίτους να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Groupama Club για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.

Ειδικότερα οι επισκέπτες απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Groupama Club για να:

• μεταδώσουν με οποιοδήποτε τρόπο ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που είτε παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, είτε προσβάλλει την προσωπικότητα τρίτων, είτε παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.

• παρενοχλήσουν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων επισκεπτών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων επισκεπτών).

• δημοσιεύσουν ή αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,

• δημοσιεύσουν, αποστείλουν με e-mail ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

• παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Groupama Club ή ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της Εταιρίας ή και τρίτων.

• θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της Εταιρίας.

• εμποδίσουν οποιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Groupama Club

• εγκαταστήσουν και να προωθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους

αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.

• προωθούν ή/και διαθέτουν περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρίας .

• διαταράξουν την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσουν και να υποβαθμίσουν το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων της Εταιρίας.

• αποκαλύπτουν πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

• προβούν σε ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω των υπηρεσιών της Εταιρίας, θα πρέπει να γίνεται σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτών, και να τηρεί τους κώδικες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την Εταιρία σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του:

• οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων επισκεπτών ή τρίτων προσώπων.

• μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία της Εταιρίας.

Ο επισκέπτης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του και την ενημέρωση που του παρέχεται από την Εταιρία. Ο επισκέπτης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, ή είναι Δημοσίως Ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες δεν τηρούν οποιαδήποτε από τις νόμιμες ή συμβατικές τους υποχρεώσεις περί αποδεκτής χρήσης και ορθής συμπεριφοράς, η Εταιρία δικαιούται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης, η Εταιρία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός της και δη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής της ζημίας.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η Εταιρία καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Groupama Club. Οι επισκέπτες παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των επισκεπτών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Groupama Club ταυτόχρονα, ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ' αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης των επισκεπτών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Groupama Club για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Αν και η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Groupama Club από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς, κάθε επισκέπτης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Groupama Club.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα προσωπικά δεδομένα, πλην των ευαίσθητων, επιτρέπεται να ανακοινώνονται προς τρίτους, με σκοπό την διαφημιστική προβολή των προϊόντων τους, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα εφόσον έχει ενημερωθεί ο επισκέπτης και έχει ληφθεί η συναίνεσή του.
Τα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώσει ο επισκέπτης στην Εταιρία (όπως ενδεικτικά όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.) θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την Εταιρία για την παροχή των υπηρεσιών του Groupama Club, με την σύμφωνη γνώμη του επισκέπτη. Ο επισκέπτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά του δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού). Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που θα δηλώσει ο επισκέπτης στο πλαίσιο της χρήσης του Groupama Club, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση του επισκέπτη για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης μπορεί οποτεδήποτε επιθυμεί να αντιταχθεί στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

COOKIES

Η Εταιρία μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών του Groupama Club χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του Groupama Club. Ο επισκέπτης του Groupama Club μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του φυλλομετρητή δικτύου του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.
Σε περίπτωση που ο επισκέπτης του Groupama Club δεν επιτρέπει τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στη δυνατότητα παροχής από την Εταιρία ορισμένων υπηρεσιών ή πληροφοριών που μπορεί να είναι χρήσιμες για αυτόν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το Groupama Club, οι επισκέπττες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 210 32 95111). Επίσης, οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρία μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας www.groupama.gr, στο email info@groupama.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Groupama Ασφαλιστική , Λεωφ. Συγγρού 213-215, 17121 Νέα Σμύρνη.